De grote kleine letters

Elite Personal Fitness vof (hierna: Elite Personal Fitness) is gevestigd te Meerssen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 856304621.

 

Artikel 1. — DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

De Ondernemer                    : Elite Personal Fitness

De Consument                       : Klanten van Elite Personal Fitness die door medewerker/-ster van Elite Personal Fitness behandeld/getraind worden.

Opdracht                                : Training op afspraak met de Miha Bodytec.

Locatie                                   : Plaats waar opdracht op afspraak wordt uitgeoefend. 

 

Artikel 2. — TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Elite Personal Fitness en consument(en), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met consumenten, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepaling in deze algemene voorwaarden vervallen (schriftelijk afgeweken), blijven de overige bepaling van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Elite Personal Fitness kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Elite Personal Fitness. Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekt.

 

Artikel 3. — PRIJZEN EN BETALING
 1. De actuele prijzen staan op de website van Elite Personal Fitness. Elite Personal fitness heeft het recht deze prijzen te wijzigen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Elite Personal Fitness. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde abonnementen.
 2. De consument betaald middels de op de website van Elite Personal Fitness aangegeven betalingswijze. Abonnementen kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving. Overige betalingen dienen vooraf ineens te worden betaald.
 3. Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een consument de eerste maand direct bij het afsluiten van een abonnement. Hierna incasseert Elite Personal Fitness automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het abonnement.
 4. Een abonnement word – met uitzondering van de eerste maand die bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e of de 15e dag automatisch van de bankrekening van een consument afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.
 5. Bij ingebrekestelling van de verschuldigde betaling langer dan 2 weken is Elite Personal Fitness gerechtig de toegang te weigeren.
 6. Elite Personal Fitness heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een consument niet tijdig aan zijn verplichting heeft voldaan.
 7. Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.
 8. Door inschrijving voor een abonnement gaat de consument akkoord met de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van Elite Personal Fitness en is hij gehouden deze volledig na te leven.
 9. In het geval dat de consument minderjarig is en zich aanmeldt voor een abonnement van Elite Personal Fitness wordt de overeenkomst vermoedt definitief tot stand te zijn gekomen en worden deze algemene voorwaarden van kracht geacht. Indien de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige  consument nalaat binnen een maand na aanmelding schriftelijk bezwaar te maken tegen de  overeenkomst wordt deze geacht definitief tot stand te zijn gekomen. Bij bezwaar wordt de  overeenkomst met terugwerkende kracht vernietigd en wordt onder aftrek van €20,-  administratiekosten de onverschuldigd betaalde contributie binnen drie weken na vernietiging van de  overeenkomst gerestitueerd.

 

Artikel 4. — WIJZIGING EN ANNULERING AFSPRAKEN
 1. De consument maakt een opdrachtafspraak met Elite Personal Fitness op locatie, via telefoon, online op de website of mondeling op locatie.
 2. Elite Personal Fitness behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
 3. Afspraken kunnen kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden tot 48 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 48 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de opdracht in rekening gebracht.
 4. Indien de consument verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op locatie aanwezig te zijn dient hij/zij Elite Personal Fitness hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de consument verzuimd 48 uur voor de geplande afspraak geen afmelding geeft dan wel niet opdaagt, wordt de behandeling in rekening gebracht.
 5. De geldigheidsduur van de abonnementsdienst gaat in vanaf de datum van aanschaft tenzij anders afgesproken en wordt genoteerd bij de consument.
 6. Een consument kan een abonnement alleen schriftelijk annuleren/opzeggen. Elite Personal Fitness bevestigt de annulering schriftelijk.
 7. Annulering van een abonnement geschiedt schriftelijk met in achtneming van de geldende opzegtermijn, ingaand vanaf de laatste dag van de maand van opzegging. Bij alle abonnementen is een opzegtermijn van één maand van toepassing. Een en ander tenzij expliciet anders vermeld!
 8. Indien na afsluiting van een abonnement blijkt, dat het volgen van de opdrachten wegens langdurige ziekte niet meer mogelijk is, heeft de consument, c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger, het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen, hetgeen dan dient te  geschieden per aangetekend schrijven en met overlegging van een doktersverklaring. Geschiedt dat niet  dan wordt de overeenkomst geacht definitief tot stand te zijn gekomen en blijft als zodanig van kracht.  Indien de overeenkomst volgens de juiste procedure wordt opgezegd, zal deze per eerste van de eerst  volgende maand worden geacht te zijn beëindigd. Onder aftrek van €20,- administratiekosten zal  restitutie van onverschuldigd betaalde contributies plaatsvinden. Het is niet mogelijk de overeenkomst  met terugwerkende kracht stop te zetten.

 

Artikel 5. — AANSPRAKELIJKHEID
 1. Deelnamen aan een opdracht geschiedt op eigen risico.
 2. Bezoek aan Elite Personal Fitness is geheel op eigen risico.
 3. Elite Personal Fitness, haar medewerkers en trainers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Elite Personal Fitness is uitgegaan van de door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 4. Elite Personal Fitness, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die een consument mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een opdracht. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 5. Elite Personal Fitness, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de locatie. Dit artikel is van toepassing op eenieder die gebruik maakt van de accommodatie van Elite Personal Fitness in de meest ruime zin van het woord.
 6. Een opdracht bij Elite Personal Fitness is intensief. Een consument dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelnamen aan een opdracht. Indien een consument gezondheidsklachten heeft, of indien een consument een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een consument advies in te winnen bij een arts.
 7. Elite Personal Fitness, haar medewerkers en trainers voeren de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 8. Elite Personal Fitness, haar medewerkers en trainers behouden zich het recht om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een opdracht.
 9. Een consument, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een opdracht.
 10. De consument doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn/haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een opdracht is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

Artikel 6. — WEBSITE, DISCLAIMER EN PRIVACY
 1. De consument voorziet Elite Personal Fitness vóór de eerste opdracht van alle gegevens, waarvan Elite Personal Fitness aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdrachten.
 2. Elite Personal Fitness respecteert de privacy van haar consumenten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
 3. Elite Personal Fitness zal gegevens van consumenten niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen of verhuren zonder schriftelijke toestemming vooraf van de consument.
 4. De werknemers van Elite Personal Fitness en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van consument gegevens te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.elitepersonalfitness.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel Elite Personal Fitness de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Elite Personal Fitness niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De consument moet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de consument gegevens, tenzij er aan de zijde van Elite Personal Fitness sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De consument verklaard zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring van Elite Personal Fitness.

 

Artikel 7. — REGELS OP LOCATIE
 1. Elite Personal fitness heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen toegang tot de locatie te weigeren.
 2. Bezoekers en consumenten dienen zich gedurende hun verblijf op de locatie van Elite Personal Fitness te houden aan de huisregels van Elite Personal Fitness evenals aan de aanwijzingen die gegeven worden door de directie, medewerkers en trainers. Indien men zich daar niet aanwenst te houden, kan Elite Personal Fitness overgaan tot verwijdering.
 3. De consument dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Elite Personal Fitness. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Elite Personal Fitness door toedoen van een bezoeker en/of consument zullen te allen tijde ten laste worden gelegd van  de betreffende perso(o)n(en) en verhaald worden.
 4. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords (foto, film, video, tape, etc.) in en op locatie van Elite Personal Fitness is uitsluitend toegestaan met toestemming Elite Personal Fitness. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd of met  onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 5. De consument vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere consumenten toe en niet naar werknemers en trainers van Elite Personal Fitness toe. Bij constatering hiervan zal Elite Personal Fitness de consument verzoeken Elite Personal Fitness te verlaten. In dit geval is Elite Personal Fitness wel gerechtigd de volledige behandelprijs te innen.
 6. Elite Personal Fitness behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of bij het overtreden van de huisregels door consumenten zonder verdere opgave van redenen, deze voor bepaalde dan wel onbepaalde  tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te (laten) verwijderen zonder dat hierdoor een  recht van restitutie wordt gecreëerd. Een ander is uitsluitend ter beoordeling aan of vanwege Elite Personal Fitness.
 7. Er mogen geen meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd, bij constatering hiervan zal Elite Personal Fitness de consument hierop aanspreken.
 8. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
 9. De consument dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. Elite Personal Fitness behoudt zich het recht om de opdracht aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.
 10. Indien de consument meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de locatie komt, mag Elite Personal Fitness de verloren tijd inkorten op de opdracht en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Elite Personal Fitness aan komen kan Elite Personal Fitness de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.